ราชพฤกษ์ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด

ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี ได้ร่วมกันจัดทำโครงการ “ราชพฤกษ์ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด เพื่อน้องๆ” ณ มูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉาย จังหวัดภูเก็ต โดยเป็นโครงการประกอบการเรียนในรายวิชา “อัตลักษณ์ราชพฤกษ์” โดยการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่ตรงต่อความต้องการที่แท้จริงและเกิดประโยชน์สูงสุดให้กับน้องๆ ที่มูลนิธิ