งาน Byenior Colorful Night Party

🎉มิตรภาพที่แท้ทรู คือ การอยู่โดยไม่ทิ้งกัน🎉
ภาพบรรยากาศงาน “Byenior Colorful Night Party” เลี้ยงส่งอำลารุ่นพี่ ว่าที่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา