กิจกรรมสานสัมพันธ์เพื่อนใหม่

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เพื่อนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันอาทิตย์ที่15 กรกฎาคม 2561 ณ สวนน้ำ ไดโนซี เวิลด์ พาร์ค เพื่อเป็นการเชื่อมความรัก ความผูกพันระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ภายใต้หัวข้อ “รับน้องอย่างสร้างสรรค์” โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 8 ฐาน คือ การตัดสินใจ ความมีวินัย ความเป็นผู้นำ คุณธรรมจริยธรรม ความรักสถาบัน ความมีจิตอาสา การบริหารจัดการ และการทำงานเป็นทีม
#กิจกรรมแห่งความสุขที่เกิดขึ้นในครอบครัวรั้วเหลืองเงิน