พีธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตรบัณฑิตรุ่นที่ 8

ในวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต จัดพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตรว่าที่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมจัดพิธีมอบรางวัลเพชรราชพฤกษ์ให้แก่ว่าที่บัณฑิตที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่มีผลการเรียนดีเด่น สำหรับในปีนี้พิธีการดังกล่าวได้ผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจของว่าที่บัณฑิตและความตื่นตันของผู้ที่ได้ชื่อว่า “เรือจ้าง”