พิธีซ้อมประสาทปริญญาบัตรว่าที่บัณฑิตรุ่นที่9

กิจกรรมซ้อมประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต จัดพิธีซ้อมประสาทปริญญาบัตรแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษารุ่นที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยมีผศ.ดร.อรุณี สำเภอทอง รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี มอบรางวัล “เพชรราชพฤกษ์” และเกียรติบัตรสำหรับว่าที่บัณฑิตที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมและดีเด่น อีกทั้งมอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องแก่ว่าที่บัณฑิตที่มีจิตอาสาดีเด่น ในการมีจิตสาธารณะช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆของสถาบัน
โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ผลิตบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 210 คน อันเป็นความภาคภูมิใจของผู้บริหารสถาบันและคณาจารย์ทุกท่าน ที่ได้ส่งว่าที่บัณฑิตให้ได้รับความสำเร็จทางการศึกษาไปอีกขั้น